Generalforsamling 2022

05-09-2022

Generalforsamling 2022

Referat Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest

Lørdag den 30. juli 2022 kl. 16.00

Generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Claus Engstrup - Vestre Klitvej 37. Det konstateres at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Bestyrelsen blev præsenteret.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Bo Wormslev

Bestyrelsen konstituerede sig på første møde sidst i august 2021. Referat fra generalforsamlingen 2021 blev sendt ud rettidigt pr. mail og omdelt i sommerhuspostkassen til de få der ikke har mail. Efterfølgende har bestyrelsen holdt 4 møder. Moderne møder med enkelte der deltog pr. video og gode gammeldags møder med kaffe og dejligt hjemmebag.

Bestyrelsen har i 2021/2022 arbejdet med følgende emner og opgaver:

 • • Grenindsamling – Alt forløb fint. Enkelte fik ikke afhentet pga. placering ikke var tydelig.
 • • Omdeling af pjecer om grundejerforeningen i efteråret – Til alle postkasser i vores foreningsområde.
 • • Redigering af hjemmeside og vedligehold af Facebook-gruppen.
 • • Mail svar til dem som har kontaktet bestyrelsen (men forsinkelse)
 • • Vedligehold af veje; kommunen har ordnet det de skal og vi har vurderet at det har de gjort fornuftigt i perioden
 • • Dialog med kommunen om veje/skiltning og økonomi for vej-budget (kommunens)
 • • Informationsskabe er rengjort og opdateres løbende.
 • • Max 20 km skilte er opsat 3 steder.
 • • Enkelte vejskilte er forsvundet; har kontaktet kommunen derom.
 • • Lokal støtte; der er ikke brugt penge til noget i den foregående periode. Vi er klar til at støtte hvis nogen foreninger har behov.
 • • Medlemsoversigt og kontingent opkrævning, samt rykke for manglende betalinger (33% skulle have en påmindelse om at de manglede at betale kontingent); husk at meddele hvis man får ny mailadresse. Betaler man via bankoverførsel så HUSK at skrive sommerhusadressen i tekstfeltet.
 • • Deltagelse i borgerforeningsmøde med info om badebro, Strandkroen og paddelbane.
 • • Hærværk på skilte; er blevet skiftet. Dog mangler Enebærvej stadig; er lovet fra kommunens side at det kommer op efter sommerferien.
 • • Vedtægtsændringer; se under punkt 4

Opfordring til at man klipper og beskærer træer og buske ud mod vejene efter forskrifterne. Enkelte har i år fået en skrivelse fra kommunen. Og i værste fald risikerer man at kommunen gør det for en med en stor regning til følge.

Fjellerup Strand Vest – Paradiset har vi for os selv og alt andet tæt på. Fjellerup lever i bedste velgående. Støt de lokale tit og ofte eller bare en gang imellem.

Husk vores hjemmeside og facebook gruppe. Skriv en kommentar og del nogle fotos fra området. Kom med forslag til aktiviteter eller noget I kunne ønske bestyrelsen skal arbejde med.

Årsberetningen er godkendt af generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Preben Trandbohus og formand Bo Wormslev

Regnskab gennemgået og kommenteret. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne (Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen)

Forslag om anlæg af en petanquebane. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Evt. kontakte kommunen og høre om de vil bidrage med anlæg og/eller økonomi.

Forslag om at grenindsamling flyttes fra forår til efterår. Diskussion for og imod. Forslaget trækkes og forslagsstiller fremskaffer nogle artikler om emnet som formentlig kommer ud med referatet fra generalforsamlingen. Så får alle mulighed for at tage stilling til næste generalforsamling.

Forsalg om vedtægtsændringer:

Ændringsforslag til vedtægterne (markeret med rød):

§2 stk. 2 (nyt punkt): Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt (via e-mail eller brev) af medlemmet selv ved henvendelse til bestyrelsen (man er indmeldt indtil man selv udmelder sig). Forslaget er vedtaget

§6 stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i juli.

Forslaget er vedtaget

§6 stk. 3: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem enten pr. mail eller pr. postkasse i sommerhus området. Forslaget er vedtaget

§6 stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslaget er vedtaget

§ 6 stk. 8.6: Valg af bestyrelse og suppleanter.

Forslaget er vedtaget

§6 stk. 8.16: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,

næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således, at i lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år; indtræder de i bestyrelsen sidder de til næste generalforsamling. Disse tillidshverv er ulønnede. Der holdes bestyrelsesmøder så ofte et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Forslaget er vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtager at kontingentet er uændret 300 kr. årligt. Betales senest 1. september og gælder frem til 31. august det efterfølgende år. Ved betaling via bankoverførsel husk da at anfør sommerhus adressen i tekstfeltet.

6. Vedtagelse af budget

Budget for 2022/23 blev gennemgået og der blev konstateret en sammentællingsfejl som blev rettet og korrigeret.

Det korrigerede budget blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse samt suppleant. Følgende er på valg til bestyrelsen:

Vagn Liltorp (ønsker ikke genvalg med stiller op til valg af suppleant i bestyrelsen) og Preben Trandbohus (villig til genvalg).

Suppleant: Nuværende suppleanter Lone Andersen og Hanne Laursen (begge villige til genvalg). Bruno ønsker ikke at genopstille som suppleant.

Valgt til Bestyrelsen

Preben Trandbohus – Buen 13

Hanne Laursen - Granvej 42

Valgt som suppleanter

Janni Tange - Skovvej 53

Vagn Liltorp - Lyngvej 12

Lone Andersen - Lyngvej 8

8. Valg af revisor og suppleant

Jens Erik Larsen er valgt til revisor og som revisor suppleant Arne Bruhn - Skovvej 35

9. Eventuelt

 • • Bakkevej fra Kastbjergvej til Granvej er meget ujævn; det er Flødens opgave at vedligeholde vejen.
 • • Knallerter kører på cykelstien fra Enebærvej og gennem skoven mod vest. Bestyrelsen undersøger muligheden for et forbudsskilt. Loven siger dog der gerne må køres der på knallert; kommunen vil kun sætte forbudsskilte op hvis der er mange klager. Kunne evt. være via en underskrift indsamling i grundejerforeningens område.
 • • En tak til bestyrelsen for arbejdet samt for planlægning af generalforsamling og sommerhygge

Referent Hanne Laursen

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden