Vedtægter

Vedtægter

For Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 30. juli 2022.

§ 1. Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest. Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune.
 2. Foreningens geografiske afgrænsning er området mellem Strandvejen og Hegedalskellet i øst-vestlig retning og mellem stranden og Granvej, Pilevænget og Agervej i nord-sydlig retning.

§ 2. Medlemskreds

 1. Medlemskabet er frivilligt. Enhver, der i foreningens område ejer en eller flere fritidsgrunde, optages som medlem af Grundejerforeningen Fjellerup Vest. Der betales det på generalforsamlingen vedtagne kontingent for hver matrikel. Ejerskifte skal af nuværende ejer meddeles til grundejerforeningen.
 2. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt (via e-mail eller brev) af medlemmet selv ved henvendelse til bestyrelsen (man er indmeldt indtil man selv udmelder sig).

Ved ejerskifte og evt. udmeldelse har et udtrædende medlem intet krav mod foreningen på tilbagebetaling af nogen del af de erlagte ydelser eller foreningens formue.

§ 3. Formål og opgaver

 1. Grundejerforeningens formål er at virke for, at områdets beboere kan nyde den optimale trivsel og rekreation. Medlemmerne vil medvirke til områdets beskyttelse og bevarelse af naturen ved hensigtsmæssig omgang og behandling af naturværdierne. Medlemmerne vil tage størst muligt hensyn til hinanden ved bebyggelse, ved tilplantning og vedligeholdelse af denne og ved renholdelse af området.
 2. Kontakt til naboområder for samordning af fælles interesser, herunder deltagelse i organer og kommunale tiltag til fremme af udviklingen for Fjellerup Strand området. 

§ 4. Medlemmernes forpligtelser og rettigheder

 1. Kontingentet fastsættes af den årlige ordinære generalforsamling. Opkrævningsform og øvrige administrative forhold fastlægges af bestyrelsen.
 2. Kun betalt kontingent berettiger til medlemskab. Restance ud over 6 måneder fra forfaldsdagen 1. september i det aktuelle, indeværende regnskabsår medfører udelukkelse.

§ 5. Eksklusion

 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, eller som handler i modstrid med foreningens idégrundlag og formål.

§ 6. Ledelse og administration

 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i juli.
 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem, enten pr. mail eller pr. postkasse i sommerhus området.
 4. Bestyrelsen fastsætter dagsordenen, som skal følge med indkaldelsen. Det samme gælder årsregnskab og budget.
 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 6. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
 7. Beslutning om at ændre foreningens vedtægter skal ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
 8. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab underskrevet af kasserer og revisor
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer
 5. Vedtagelse af budget, fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt. Her kan forslag ikke sættes til afstemning
 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen af mindst 1/4 af medlemmerne, der ikke er i restance. 3/4 af disse medlemmer er forpligtet til at være repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling. I begæringen skal dagsorden angives.

10. Generalforsamlingen vælger en dirigent blandt de medlemmer, som ikke i forvejen beklæder tillidsposter. Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedr. mødets lovlighed, sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

11. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer at afstemningen skal være skriftlig.

12. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til en person i vedkommendes husstand.

13. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der er én stemme pr. medlemskab. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

14. Referat udarbejdes, underskrives af dirigenten og referenten og udsendes til hvert enkelt medlem senest en måned efter mødet.

15. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt for gennemførelsen af beslutningen.

16. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således, at i lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanter vælges for 1 år; indtræder de i bestyrelsen sidder de til næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Disse tillidshverv er ulønnede. Der holdes bestyrelsesmøder så ofte et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt.

17. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig i enighed. Der kan blandt medlemmerne nedsættes udvalg ledet af et bestyrelsesmedlem.

18. Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 7. Regnskab og revision

 1. Regnskabsåret løber fra 1/6 til 31/5. Kassereren overlader regnskabet til revisoren snarest muligt efter 1. juni, så det kan medsendes indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 2. Foreningens midler indsættes på en foreningskonto i et anerkendt pengeinstitut.

Foreningens formue må ikke overstige 2 års kontingent.

§ 8. Foreningens opløsning

 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Kommentarer

Peter sønder

24.08.2018 17:09

Ligger der snart et referat fra generalforsamling 2018,

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden