Generalforsamling 2021

19-08-2021

Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest lørdag den 31. juli 2021.

  1. Valg af dirigent.

Irene Callesøe blev valgt og hun orienterede om, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Bo orienterede om relativt lavt aktivitetsniveau grundet Covid19. Sen udsendelse af referat fra sidste generalforsamling beklages. Diverse problemer vedrørende kontingentbetaling. Møde med kommunen om vejproblemer. Udfordringer ang. forsinket grenindsamling. Der er desuden et fald i antal medlemmer af foreningen.

Fremadrettet rettes fokus mod skiltning (nedsat hastighed pga. støv), hvervning af frafaldne og nye medlemmer, klipning langs vejene (husk at skabe plads til større køretøjer). 

Da spisning efter generalforsamlingen har været aflyst de seneste 2 år, vil bestyrelse investere et større beløb til generalforsamling 2022 (lørdag den 30. juli 2022). 

Generelt opfordres medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter - der afsættes beløb til dette i budgettet. 

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af årsregnskab. 

Det udsendte årsregnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

a.Varmepumper. Der opfordres til at købe varmepumper af en rimelig kvalitet, samt sørge for vedligeholdelse og hensigtsmæssig placering for at undgå unødvendige gener for naboer.

b.Forslag fra medlemmerne. Send meget gerne forslag til bestyrelsen.

c.Hastighed på Kastbjergvej. Emnet drøftedes under eventuelt.

5. Fastsættelse af kontingent. 

Uændret 300 kr.

6. Vedtagelse af budget. 

Det udsendte budget blev godkendt. De 25.000, som er afsat til generalforsamling, overføres til næste regnskabsårs budget.

7. Valg af bestyrelse samt suppleanter. 

Lars Skjoldborg, Bo Rasmussen og Peter Madsen blev genvalgt for 2 år.

Irene Callesøe har valgt at udtræde af bestyrelsen i utide. Preben Trandbohus blev valgt for 1 år.

Suppleanter:  Lone Andersen, Bruno Kjeldgaard og Hanne Laursen blev valgt.

8. Valg af revisor og suppleant. 

Jens Erik Larsen og Astrid Larsen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt 

Drøftelse af ønske om nedsat hastighed (max. 70 km/t) på Nordkystvejen/Kastbjergvej.  Lokalplan vedr. nedsat hastighed/ venstresvingsbane undersøges.

Ønske om bedre orientering fra bestyrelsen vedr. aktiviteter (f.eks. forsinket grenindsamling). Dette tages til efterretning.

Efter generalforsamlingen blev der budt på øl/vand. 

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden