Generalforsamling 2020

19-02-2021

Generalforsamling 2020

GRUNDEJERFORENINGEN FJELLERUP STRAND VEST
Page: 1 of 3
GENERALFORSAMLING
lørdag den 25. juli 2020. Referat.
Velkomst ved foreningens formand, Bo Wormslev Rasmussen.
Valg af dirigent: Vagn Liltorp.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne, og at den er lovligt indvarslet, samt at bestyrelsen har sørget for at der skrives referat.
Generalforsamlingen afholdes udendørs og uden efterfølgende spisning på grund af corona-restriktionerne. 24 personer var til stede.
Punkt 1. Bestyrelsens beretning. Ved formanden, Bo Wormslev Rasmussen
Året 2020 har budt på mange nye udfordringer og forandringer for hele verden. Covid-19 ramte Danmark i februar, og landet lukkede helt ned den 11. marts. Dette har besværliggjort utroligt meget og sat mange ting i stå i foråret pga. forsamlingsforbud, og at vi skulle til at forholdes os til en hel anden hverdag. Mange ting blev sat på hold eller helt aflyst.
Dette har også ramt bestyrelsesarbejdet. Vi har i år kun holdt 3 møder. 2 rigtige møder og et kort konstitueringsmøde for at få sammensat bestyrelsen
Der har dog som altid blevet arbejdet med div. opgaver alligevel.
• Veje
• Green Indsamling. Aftale og afstemning med leverandør om hvem der ikke skal have afhentet.
• Inddrivning og rykning for kontingent (25 % skulle rykkes og nogle flere gange)
• Hjemmeside. (flere længder bedre end tidligere) Webmaster Peter
• Strandrensning besigtning Super flot natur strand
• Bækkelund
• Betalinger
Undersøgt loppemarkeder på privat grund.
• Det er ok så længe det ikke er til gene for trafikken
o Hold det inde på grunden er bestyrelsen opfordring.
o Nogle steder er det forholdsvis smagfuld.!!
Støvskilte virker (nogle gange)
• Der arbejdes på at opsætte skilte med max 20.
o Så støver det nemlig ikke væsentligt.
o Vores børn og dyr er mere sikre og forældrene mere trygge.
Efter sidste generalforsamling var der enkelte der ikke længere ønskede at være medlem af vores GF. De syntes at grenindsamlingen var for dyr, og de brugte den ikke selv.
Der er dog tilkommet andre nye medlemmer, så pt er vi 185 af ca. 240 mulige der gerne ønsker at være medlem og støtte op om foreningen.
Kassererposten er først i 2020 igen overdraget til Magnus efter hjemkomst fra orlov i Frankrig. Vi takker Susanne der som suppleant har vikarieret for Magnus, for den dedikerede indsats.
Husk, snak sammen og få naboen med i vores GF (Hvis de ikke allerede er det)
GRUNDEJERFORENINGEN FJELLERUP STRAND VEST
Page: 2 of 3
Træer og buske vokser sundt og godt (og meget). Tænk over, om det måske skygger eller er til gene for naboen eller trafikken.!!!!
Beskæring til vejen. Der er mange steder hvor kommunen snart kommer ud og beskærer (det er på egen regning, og det er dyrt).
GØR DET NU SELV.
Grenindsamlingen er først i ugen efter påske. Bestyrelsen opfordrer grundejeren til at holde det inde på egen grund og først lægge det ud til vejen 3-4 uger før afhentning. Det pynter ikke når det ligger fra nu og til påske
Brug de lokale. Støt de små og alle det tiltag der popper op.
• Seje sild
• Mad & lokale råvarer ved Marie Nilsens Hus
• Madam Blå (så er den der måske også næste år)
• Vasko og Golfen
• Brugsen
• Vores dejlige legeplads ved Brugsen. (Se vores fine sponser skilt)
• + alle de andre som jeg har glemt.
Fjellerup lever og har det hele!
Ikke mindst Fred og Ro især i vores dejlige del af Fjellerup. Paradiset.
Tak fra bestyrelsen.
Kommentarer fra forsamlingen til beretningen:
• Nogle unge mennesker har stjålet en del skilte i området. Det er kommunen der skal sørge for at erstatte dem.
• Nogle medlemmer har oplevet at grenindsamlingen har svinet vældig meget, andre synes det er gjort pænt. Formanden opfordrer til at man klager til Bo hvis det ikke er i orden, så kan han gå videre med det.
Derefter godkendes bestyrelsens beretning med tak for veludført arbejde.
Punkt 2. Aflæggelse af årsregnskab. Ved kassereren, Magnus Damsgaard.
Årets indtægter (udelukkende i form af medlemskontingenter) udgør 54.300 kr.
Årets udgifter udgjorde i alt 78.135 kr.
Nuværende indestående i banken 119.788 kr.
Der er blevet indkøbt borde (til generalforsamlingsbrug), og 8000 kr. er bevilget til Fjollehaven. Dette fik gode ord med på vejen fra forsamlingen, da det lokale initiativ er noget som vi alle har glæde af, og vi vil gerne bidrage til at en god legeplads vedligeholdes.
Der har ikke været nogen udgifter til bestyrelsen da den årlige fællesspisning ikke er blevet til noget pga. Corona restriktioner.
Årets regnskab med de nøjagtige tal vedlægges dette referat.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
GRUNDEJERFORENINGEN FJELLERUP STRAND VEST
Page: 3 of 3
Punkt 3. Vedtagelse af budget. Ved kassereren, Magnus Damsgaard.
Efter foreningsloven må vi ikke have mere indestående end to gange medlemskontingentet, derfor budgetteres med underskud.
Budgettet vedlægges dette referat og opererer med et budgetunderskud på 13.000 kr.
Det fremlagte budget vedtages af forsamlingen.
Medlemskontingentet stadig udgør 300 kroner årligt pr matrikel.
Kontingentet skal indbetales senest 1.oktober på konto nummer 4317 0002278545 med angivelse af sommerhusadressen i kommentarfeltet.
Punkt 4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 5. Valg af bestyrelse samt suppleant.
Der skulle vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer + en suppleant.
Det blev følgende:
Lone Andersen, Lyngvej 8
Vagn Liltorp, Lyngvej 12
Irene Callesøe, Bakkevej 6
Suppleant Bruno Kjeldgaard, Skovvej 13
Desuden består bestyrelsen af
Bo Wormslev Rasmussen, Havvej 2
Lars Skjoldborg, Bakkevej 2
Peter Madsen, Granvej 48
Bestyrelsen holder konstituerende møde i august.
Punkt 6. Valg af revisor og revisorsuppelant.
Med tak genvælges revisor og -suppleant:
Jens Erik Larsen (Enebærvej 11) og Astrid Larsen (Egestien 12).
Punkt 7. Evt.
Der spørges fra forsamlingen om der aldrig foretages strandrensning? Bestyrelsens indstilling er at så længe tangen ikke lugter, fjernes den ikke da den holder på sandet. Alle er dog velkomne til at tage en rive og holde et stykke rent hvis man synes.
Fjellerup Strand, d. 25. juli 2020,
Bo Wormslev Rasmussen, formand Irene Callesøe, referent

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden