Generalforsamling 2019

19-10-2019

Generalforsamling 2019

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FJELLERUP STRAND VEST
LØRDAG DEN 27. JULI 2019
Velkomst ved foreningens formand, Bo Wormslev Rasmussen.
Punkt 1.Valg af dirigent Karl Petersen.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet og beslutningsdygtig.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.
• Bestyrelsen har afholdt tre møder i årets løb. I perioden er Magnus udtrådt af bestyrelsen.
• Vi har fået ny kasserer Susanne Teglgaard Madsen
• Veje og stier har igen været et emne for bestyrelsen men det er stadig kommunen der har ansvaret for dem. Generelt mener bestyrelsen at vejene er ok.
• Opfordring til at grundejerne beskærer buske og træer ordentligt ud over vejene.
• Grenindsamling forløb godt i år. Vi bruger samme leverandør et år mere.
• Strandrensning har ikke været nødvendig i år fordi tangen ikke har lugtet. Vi har en super flot natur stand som vi alle skal værne om.
• Der er gang i arbejdet med en cykelsti i Skovgårde. Der er kommet indsigelser til cykelsti i vores område.
• Støvskilte er opsat i området og har haft en god virkning. Behov for skilte meddeles til bestyrelsen.
• 184 af 240 mulige lodsejere er medlem af foreningen. Det er flere end sidste år.
• Hjemmesiden og Facebook siden ”Fjellerup strand vest” bruges af grundejerne.
• Der har været indbrud et par steder. Opfordrer til at holde øje hos hinanden.
• Der er kommet internet som er et stort sommerhus gode.
• Poul Foersom er desværre død og bestyrelsen har sendt en krans til hans begravelse. Poul sørgede altid for gode historier og underholdning til vores generalforsamling. Ære være hans minde.
• Bækkelund er købt og raget ned. Det er bare super godt.
Med de traditionelle afsluttende bemærkninger fra formanden: “Snak sammen” og “Hjælp hinanden” godkendte generalforsamlingen bestyrelsens beretning.
Punkt 3. Aflæggelse af årsregnskab v/ kasserer Susanne Madsen.
Regnskabsåret vedrører 1.6.2017 til 31.5.2018.
Der er indtægter for 58.132,20 kr. og udgifter på 51.502,58 kr. Årets resultat udgør 6.629,62 kr.
Se vedlagte regnskab for at se alle tallene, indtægter og udgifter for året.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
Punkt 4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der er indkommet i alt 3 forslag.
Forslag nr. 1.
Grenindsamlingen nedlægges - det er for dyrt.
Forslaget behandles, men vedtages ikke.
Forslag nr. 2.
Grenindsamlingen flyttes fra forår til om efteråret.
Forslaget behandles, men vedtages ikke.
Forslag nr. 3.
Bestyrelsen pålægges at udarbejde en plan for vedligeholdelse af vejene.
Forslaget behandles, men vedtages ikke.
Men følgende blev taget til protokol på foranledning af de 3 forslag:
Når tiden kommer hvor vejene evt. overdrages til grundejerforeningen indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.
Det henstilles at grene først lægges ud til vejen 3-4 uger inden genindsamling.
Samtidig opfordres alle til ikke at lægge grenaffald ud til vejen efter grenindsamlingen så det ligger og skæmmer hele sommeren, men holder det inde på grunden.
Ekstra forslag:
De enkelte grundejere skal selv betale grenindsamling, hvilket betyder en differentieret kontingentindbetaling
Forslaget behandles, men vedtages ikke.
Punkt 5. Vedtagelse af budget. & Fastsættelse af kontingent.
Der budgetteres med 9.300 kr. i underskud.
Der afsættes 11.000 til evt. strandrensning hvis det bliver nødvendigt, men det har ikke været nødvendigt i årevis, og man regner ikke med det.
Det fremlagte budget vedtages af forsamlingen og vedlægges dette referat.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes uændret til 300 kr. årligt. Det vedtages.
Kontingent skal betales senest 1.novemberber til foreningens konto på: Reg.nr. 4317 Konto nr. 0002278545. i referencefeltet bedes adressen på sommerhuset anført
Punkt 6. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
På valg til bestyrelsen var Bo Rasmussen, Lars Jensen, Susanne Madsen og Tom Andersen som alle var villige til genvalg.
Der var genvalg til hele bestyrelse
Ny suppleanter blev Jens Jørgen Juhl Andersen (Lyngvej 31) OG
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
• Bo Wormslev Rasmussen
• Susanne Madsen
• Tom Andersen
• Lars Jensen
• Peter Madsen
Suppleanter:
• Jens Jørgen Juhl Andersen
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde.
Generalforsamlingen takker for bestyrelsens indsats.
Punkt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Der var genvælg til revisor og revisorsuppleant:
Jens Erik Larsen (Enebærvej 11)
Astrid Larsen (Egestien 12).
Punkt 8. Ændring af vedtægter.
I vedtægternes punkt §3 ”Formål og opgaver” pkt. 2, sidste sætning står: ”Til det formål er foreningen bl.a. medlem af Paraplyen Fjellerup” Denne sætning fjernet fra vedtægterne, idet Paraplyen er ophørt med at eksistere.
Forslaget behandles, og vedtages.
Punkt 9. Evt.
Det forespørges hvor brede vejene i området egentlig er? De er ikke ens, men omkring 6 – 8
meter. Beskæring af bevoksning ud over vejene skal ske i højden mindst 4.20 meter. Fløden
har et problem med at holde buske ordentligt klippet ind da flere af grundene endnu ikke er
blevet solgt.
• Der var spørgsmål om sikkerhed i forbindelsen med loppemarkeder som går helt ud til vejen. Er det overhovedet er lovligt at brede sig ud på vejene på grund af trafiksikkerheden? Bestyrelsen undersøger dette.
• Spørgsmål om sikkerheden – der er manglende oversigt forhold på opkørsel fra stranden af Lyngvej. Opfordring til at grundejerne klipper deres hække og sikrer at vejene er mindst 4 meter bredde.
• Spørgsmål om sikkerhed ved sving ved Skovvejen. Det er højre vigepligtsreglen der gælder.
• Der er lavet tyveri på legepladsen i Fjellerup. Den er bygget af frivillige. Der er ikke midler til at købe nye gynger mv. Opfordring til at grundejerforeningen giver en donation på 8.000 kr. hertil. Der var stor opbakning til forslaget. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
• Opfordring til alle om at sætte farten ned på bilen når der køres i området.
• Norddjurs Kommune har via en drone registreret et ekstra udhus som ikke var lovliggjort. Opfordring til at få lovliggjort evt. tilbygninger.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, formanden takkede for den engagerede deltagelse, og dagen afsluttedes med socialt samvær med buffet og god stemning.
Fjellerup Strand, den 1. august 2019,
Bo Wormslev Rasmussen (formand), Claus Engstrup (referent)

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden