Generalforsamling 2018

31-10-2018

Generalforsamling 2018

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FJELLERUP STRAND VEST

lørdag den 28. juli 2018

Referat:

Velkomst ved foreningens formand, Bo Wormslev Rasmussen.

Punkt 1.Valg af dirigent Jens Peder Hesselvig.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.

•                    Bestyrelsen har afholdt tre møder i årets løb. I perioden er Ian udtrådt af bestyrelsen på

grund af arbejdspres, og suppleanten Sonja Sønksen er indtrådt i hans sted.

•                    Der er blevet opsat yderligere to oliebehandlede bænke ved nedgangsveje til stranden.

•                    Veje og stier er på et tidspunkt overdraget til os som private fællesveje, men det er stadig

kommunen der har ansvaret for dem. Når de i perioder ikke er tilfredsstillende vedligeholdt,

skyldes det skrantende økonomi. Formanden er i løbende dialog med kommunen herom.

Kommunen udgiver en pjece om hvordan vi selv kan medvirke til at afhjælpe problemerne.

Desuden har vi fået en reprimande for ikke at beskære buske og træer ordentligt ud over

vejene.

•                    Grenindsamling bliver varetaget af Hededanmark som har opsagt den lukrative aftale vi

havde forhandlet os frem til med dem. Indsamlingen har derfor været meget dyrere i år end

den plejer. Bestyrelsen forhandler i øjeblikket med anden entreprenør og forventer at vi får

en mere favorabel pris næste år.

•                    Strandrensning har ikke været nødvendig i år fordi tangen ikke har lugtet. Men bestyrelsen

holder hele tiden øje med den. Det er imidlertid vanskeligt at gennemføre strandrensning

fordi der skal anvendes så store og dyre maskiner. Man kan selv gå ned med en rive hvis

man synes, men når man fjerner tang, åbner man også for større sandflugt, så det skal gøres

med forsigtighed.

•                    Skilte som evt. ønskes opsat i området, skal vi selv betale. Behov for skilte meddeles til

bestyrelsen.

•                    175 af 240 mulige lodsejere er medlem af foreningen.

Med de traditionelle afsluttende bemærkninger fra formanden: “Snak sammen” og “Hjælp

hinanden” godkendes bestyrelsens beretning.

Punkt 3. Aflæggelse af årsregnskab v/ kasserer Magnus Damgaard.

Regnskabsåret vedrører 1.6.2017 til 31.5.2018, og årets resultat udgør 9.775 kr. Foreningen skylder

Hededanmark 42.000 kr, og der er 115.700 kr i banken. Egenkapitalen er faldet 3.000 kr i forhold til

sidste regnskabsår. Se vedlagte regnskab for at se alle tallene, indtægter og udgifter for året.

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

Punkt 4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

•                    Der er indkommet et forslag om at vi danner et vejlaug med obligatorisk medlemskab,

opkræver kontingent hertil og selv overtager vedligeholdelsen af vejene.

Forslaget behandles, men vedtages ikke.

•                    Der er indkommet et forslag om at hæve foreningens kontingent og investere i en badebro.

Det er et forslag som tidligere har været debatteret i foreningen, men som dengang blev

forkastet. Ligeledes denne gang.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes uændret til 300 kr årligt. Det vedtages.

Kassereren minder om at kontingentet skal betales inden 1.9.

Punkt 6. Vedtagelse af budget.

Der budgetteres med 6.500 kr i underskud.

Der afsættes 11.000 til evt. strandrensning hvis det bliver nødvendigt, men det har ikke været

nødvendigt i årevis, og man regner ikke med det.

Det fremlagte budget vedtages af forsamlingen og vedlægges dette referat.

Punkt 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

Følgende bestyrelsesmedlem er på valg: Magnus Damsgaard (Egestien 12) som genopstiller og

genvælges.

På generalforsamlingen vælges desuden nyt medlem af bestyrelsen Peter Madsen (Granvej 48),

suppleanter Sonja Sønksen (Skovvej 28) og Susanne Madsen (Granvej 48).

Desuden består bestyrelsen af Tom Andersen (Bakkevej 6), Lars Jensen (Bakkevej 2) og Bo

Wormslev Rasmussen (Havvej 2). Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde.

Generalforsamlingen takker for bestyrelsens indsats.

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppelant.

Med tak genvælges revisor og -suppleant: Jens Erik Larsen (Enebærvej 11) og Astrid Larsen

(Egestien 12).

Punkt 9. Evt.

•                    Det forespørges hvor brede vejene i området egentlig er? De er ikke ens, men omkring 6 – 8

meter. Beskæring af bevoksning ud over vejene skal ske i højden mindst 4.20 meter. Fløden

har et problem med at holde buske ordentligt klippet ind da flere af grundene endnu ikke er

blevet solgt.

•                    Loppemarkeder i området skæmmer, og der spørges om det overhovedet er lovligt at brede

sig ud på vejene på grund af trafiksikkerheden? Bestyrelsen undersøger dette og henvender

sig evt. til kommunen derom.

•                    Bestyrelsen vil lave et oplæg om evt. manglende skiltning i området.

•                    Generalforsamlingen henstiller til dem der pumper sandorm om at tage hensyn, så badende

ikke falder i hullerne.

•                    Der er dårlig internetdækning i dele af området. Bestyrelsen skal henvende sig til

teleselskaberne og forespørge hvilke forbedringsmuligheder der er. Yousee har fx rettet

forespørgsel om der er interesse for et samarbejde, Bo lægger et link op herom. Angiveligt

er der en kontaktperson i Norddjurs Kommune (Henrik Friis) som arbejder med at fremme

bedre bredbånd i kommunen. Det er oplagt også at kontakte ham.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, formanden takkede for den engagerede deltagelse,

og dagen afsluttedes med socialt samvær med buffet, god stemning og til sidst ligefrem regn!

Fjellerup Strand, d. 1.august 2018, Bo Wormslev Rasmussen (formand), Irene Callesøe (referent)

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden