Generalforsamling 2017

31-10-2018

Generalforsamling 2017

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN

FJELLERUP STRAND VEST  lørdag den 29. juli 2017. Referat.

Velkomst ved foreningens formand, Bo Wormslev Rasmussen.

Valg af dirigent: Karl Petersen. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne, og at den er lovligt indvarslet, samt at bestyrelsen har sørget for at der skrives referat.

Punkt 1. Bestyrelsens beretning. Ved formanden, Bo Wormslev Rasmussen

•                    Bestyrelsen har i årets løb arbejdet på at hverve nye medlemmer. Der er udgivet en folder som er omdelt. Den nye mand i bestyrelsen, Ian, har fået os på Facebook samt opdateret vores hjemmeside, og der er opslag i området så man kan se hvem man kan henvende sig til. Bestyrelsen forsøger også at komme i direkte kontakt med nye ejere.  Cirka halvdelen af de mulige lodsejere er medlem mu.

•                    Norddjurs Kommune kan tilsyneladende ikke gøre så meget ved vejene fordi vejpengene er brugt. Man kan dog ikke dokumentere hvad man har brugt dem til. Formanden er til stadighed i dialog med kommunen herom, og det ville være godt om andre også henvender sig til kommunen med klager over huller i vejene. Formanden kørte området igennem med folk fra kommunen i maj måned for at man sammen kunne blive enige om hvor problemerne er. Kommunen vil gerne have os til at prioritere hvor der skal gøres noget, men det vil vi ikke. Alle vejene skal efter vores opfattelse være i orden.

•                    Grenindsamlingen en gang om året fungerer fint, der er ikke meldt om gratister i år. Dog vil formanden bede Hededanmark om at gøre arbejdet lidt pænere.

•                    Det har ikke vist sig muligt at få penge fra nedrivningspuljer til at komme af med ruinen på Bækkelund. Ejeren har foreslået at folk fra området selv hjælper til på frivillig basis med at rive den ned, men det har bestyrelsen afvist. Fx er der et forsikringsspørgsmål hvis nogen kommer til skade under arbejdet. Så Bækkelund er stadig uafklaret.

•                    Det er også stadig uafklaret hvor og hvornår der etableres cykelsti gennem området. Der er ganske vist taget beslutninger herom, men der har også været en del indsigelser.

•                    Det har ikke været nødvendigt med strandrensning i år. Den tang der er, holder også på sandet.

•                    Bestyrelsen har indkøbt yderligere to bænke som stilles ved stranden neden for Havvej og Tværvej, lige så snart bænkene har fået olie.

Fra generalforsamlingen spørges der til hvem der egentlig bestemmer hvornår vejene udbedres? Fx spilder kommunen penge på at udbedre i frostvejr. Formanden går videre med det.

Derefter godkendes bestyrelsens beretning med tak for veludført arbejde.

Punkt 2. Aflæggelse af årsregnskab. Ved kassereren, Magnus Damsgaard.

Årets indtægter (udelukkende i form af medlemskontingenter) udgør         51.600 kr

Årets udgifter                                                                                                                                                                                                  14.668 kr

Generalforsamlingen sidste år kostede godt 9000 kr, skilte knap 3000 kr, udgifter til hjemmesiden har udgjort knap 800 kr, gebyrer til banken 567 kr, og så har den afgåede kasserer fået en vingave, og bestyrelsen har afholdt et enkelt møde med spisning til 1045 kr.

Udgiften til årets grenindsamling er endnu ikke betalt. Lige nu står der 66.000 på kontoen plus de cirka 39.000 som udgør årets overskud (før grenindsamlingen er betalt). Altså cirka 105.000 kr.

Årets regnskab med de nøjagtige tal vedlægges dette referat.

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

Punkt 3. Vedtagelse af budget. Ved kassereren, Magnus Damsgaard.

Budgettet vedlægges dette referat og opererer med et budgetunderskud på 1000 kr.

Kassereren oplyser at der i følge vedtægterne må stå to gange årets kontingent på kontoen.

Forsamlingen kommer med forslag til udnyttelse af den efterhånden rigelige kapital.

Skal vi give gratis mad til næste års generalforsamling? Det er der ikke stemning for.

Kunne man bestille to årlige grenindsamlinger hos Hededanmark? Der kunne godt bruges nogle kraftigere pløkker til det telt som generalforsamlingen afholdes i, især i dette vældige blæsevejr. Forslagsstillerne opfordres til at sende disse forslag til bestyrelsen. Andre forslag til anvendelse af kapitalen er også velkomne.

Det fremlagte budget vedtages af forsamlingen.

Generalforsamlingen beslutter endvidere at medlemskontingentet stadig udgør 300 kroner årligt pr matrikel. Kontingentet skal indbetales senest 1.oktober på konto nummer 4317 0002278545 med angivelse af sommerhusadressen i kommentarfeltet.

Punkt 4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

•                    Forslag om at begrænse længden af de lastbiler som må køre ind i området.

På et tidspunkt havde en af de store lastbiler fx kørt et vejskilt ned. Formanden siger at man skal henvende sig til kommunen om sådan noget, og at det selvfølgelig er vognmanden der skal betale for udbedring af evt skader. Men man kan ikke forhindre store biler i at køre ind med byggematerialer eller for at afhente skrald mv. Store biler kan godt afstedkomme skader på grunde ved at skære hjørner fx. Her må lodsejeren gerne sætte et par store sten, andet er der vist ikke at gøre.

Formanden minder om at det er nødvendigt at beskære sine træer, så de ikke hænger ud over vejen og generer kørebanen. Dette kan få de store biler til at køre for langt over i den anden side af vejen og derved beskadige genboens grund.

Desuden er det obligatorisk at beskære træerne for at renovationskøretøjerne kan komme rundt. Gør man det ikke, kommer kommunens folk og gør det, og så sender de en regning på arbejdet.

Formanden opfordrer endvidere alle til at være opmærksomme på de store træer på grundene, så man holder dem nede og ikke tager naboers og genboers lys.

•                    En lodsejer efterlyser forslag til håndtering af hærværk og trusler.

Grunden på Granvej 48 rummer bl.a. et stykke bøgeskov som der går en trampesti igennem. Denne er meget benyttet af alle i området, og det har lodsejeren ingen problemer med. Imidlertid har der åbenbart tidligere være en del borgere som har haft for vane at gå med hunde, cykle og køre med knallert hen over den helt private del af grunden (hen over græsplænen, hen forbi vinduerne og carporten) for at skyde genvej ned til bøgeskoven. Lodsejeren har forsøgt på diskrete måder at få denne trafik til at ophøre, så familien kan få deres privatliv i fred (med blomsterkasse og nyetablerede trappetrin fx) . Dette har afstedkommet hærværk og et skilt med en truende tekst, bl.a. med ordene”Vi holder øje med jer” fra ukendte gerningsmænd. Familien er på denne baggrund ikke tryg ved at komme her, og hændelsen er politianmeldt.

Generalforsamlingen udtrykte chok og forargelse over sådan en fremgangsmåde, men ingen kunne umiddelbart komme med en løsning på problemet. Ingen ønsker at området skal plastres til med store privat-skilte, men der var bred opbakning i forsamlingen til at familien gør hvad den kan for at beskytte deres privatliv, og der var stor forståelse for at man forsøgte sig igen med en markering af at folk faktisk bevæger sig på privat område.

Når medlemmer af grundejerforeningen taler med naboer og de fastboende i Fjellerup By, vil det være velkomment at man støtter familien i at have en privat zone om sig. Desuden kan bestyrelsen prøve at skrive noget information på hjemmesiden om færdsel i bøgeskoven.

Generalforsamlingen udtrykte i øvrigt taknemmelighed over at vi alle må benytte trampestien gennem skoven. Den er vi mange der har glæde af.

Punkt 5. Valg af bestyrelse samt suppleant.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Tom Andersen (Bakkevej 6), Lars Jensen (Bakkevej 2) og Bo Wormslev Rasmussen (Havvej 2). De genopstiller alle og genvælges.

Desuden består bestyrelsen af Magnus Damsgaard (Egestien 12) og Ian Francis (Fyrbakkevej 5).

Som suppleant vælges Sonja Sønksen (Skovvej 28). Vedtægterne giver mulighed for at vælge to suppleanter, og generalforsamlingen opfordres til at stille en op, men ingen meldte sig. Bestyrelsen er velkommen til at supplere sig ved at inddrage hjælp fra andre medlemmer i løbet af året hvis det ønskes.

Punkt 6. Valg af revisor og revisorsuppelant.

Med tak genvælges revisor og -suppleant:

Jens Erik Larsen (Enebærvej 11) og Astrid Larsen (Egestien 12).

Punkt 7. Evt.

På forespørgsel oplyser et af medlemmerne (som både er politimand og fritidsfisker) at det er tilladt at sætte fiskegarn op (både på langs og på tværs af strandlinjen) når den er mindst 100 meter fra kysten og er tydeligt afmærket og med navn. Ligeledes må man gerne kaste et anker som der enten sidder en båd fast i, eller som er tydeligt markeret med en flyder.

Efter generalforsamlingen var der mad udefra og underholdning ved medlemmerne, og vi var cirka 70 mennesker der havde det vældig hyggeligt.

Fjellerup Strand, d. 29. juli 2017,

Bo Wormslev Rasmussen, formand                                                                   Irene Callesøe, referent

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden