Generalforsamling 2016

31-10-2018

Generalforsamling 2016

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN

FJELLERUP STRAND VEST lørdag den 30. juli 2016.

Referat.

Velkomst ved foreningens formand, Bo Wormslev Rasmussen.

Valg af dirigent Karl Petersen og referent Irene Callesøe. Dirigenten konstaterer at

generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne, og at den er lovligt indvarslet.

Punkt 1. Bestyrelsens beretning. Ved formanden.

∙ Strandrensning

Vores strand er en naturstrand, og i år har den været pæn og nydelig. Badevandet

har været klart og rent. Foreningens bestyrelse har haft en strandrensningsdag

hvor strandede, ituslåede både er blevet fjernet. Derefter har kommunen

bortskaffet disse meget villigt. For et par dage siden lå der en død sæl i

vandkanten, den kom kommunen og gravede ned.

∙ Veje og stier

I efteråret var vejene OK, og i løbet af vinteren foretog kommunen en

vejopretning. Efter al den megen vand i løbet af forår og sommer ser vejene nogle

steder igen ikke så godt ud. Ud over hullerne er der en del støvgener. Bestyrelsen

har undersøgt muligheden for at bruge et bindemiddel for at holde på støvet, men

det er alt for dyrt. Der er blevet fremstillet fire skilte med teksten “Det støver. Kør

langsomt”. Forhåbentlig får det bilisterne til at tænke sig mere om og sætte farten

ned.

Kommunen kunne godt tænke sig at vi selv overtog ansvaret for vejene ved hjælp

af dannelsen af et vejlaug. Kommunen har nemlig underskud i “vejkassen”, dvs

de vejbidrag der kommer ind med ejendomsskatten. På Fløden har

grundejerforeningen (som der på Fløden er obligatorisk medlemskab af) selv

ansvaret for vejvedligeholdelsen og har entreret med et entreprenørfirma. Vi i

Fjellerup Vest har meddelt kommunen at vi ikke er interesserede i at overtage

forpligtelserne.

∙ Beskæring

Kommunen har klippet og fældet en del ved Havvej, ved Tæppestien og flere

andre steder - i dialog og samarbejde med lodsejerne. Vi skal stadig huske at

fjerne grene der hænger ud over vejene, skraldebilerne skal kunne komme

igennem.

∙ Grenindsamling

En enkelt der snylter på vores system har fået hentet grene i år, men ellers har der

ikke været nogen klager. Vi har fået en god økonomisk aftale med Hededanmark.

∙ Badebro og ophalersted

Ingen medlemmer har i årets løb henvendt sig for at danne et udvalg til

undersøgelse og gennemførelse af disse projekter, som der derfor ikke er blevet

arbejdet på. Det forlyder dog at der kommer en ekstra bro henne ved Strandkroen

+ et ophalersted både der og ved Blå Flag Station.

∙ Nye medlemmer

Nogle har meldt sig ud af foreningen, men der er også kommet nye til.

Velkommen til de nye!

∙ Cykelsti

Hvis der bliver etableret en cykelsti gennem området, som der er kommunale

planer for, er der ingen der ved hvem der har ansvar for vedligeholdelsen af den.

Heller ikke kommunen. Bestyrelsen vil fortsat være i dialog med kommunen

herom.

∙ Bækkelund

Ruinen efter den tidligere restaurant Bækkelund skæmmer området. Nogen har

rejst problemet for borgmesteren, og det forlyder at Bækkelund nu trods alt er

kommet på en liste over bygninger der skal rives ned. Men ingen kender

tidsperspektivet.

Forsamlingen kom med enkelte kommentarer til beretningen, bl.a. en opfordring til at

flere skriver til borgmesteren om Bækkelund, at vi alle skal huske ikke at køre for stærkt,

og en reminder til bestyrelsen om at indkaldelse til generalforsamlingen også skal ud til

dem uden mailadresse. Bestyrelsen beklager hvis nogen ikke har fået smidt indkaldelse i

den fysiske postkasse, og vil gøre sig stor umage med at det lykkes næste gang.

Med de afsluttende bemærkninger fra formanden: “Snak sammen” og “Hjælp hinanden”

godkendes bestyrelsens beretning.

Punkt 2. Aflæggelse af årsregnskab. Ved kasserer Sonja Sønksen.

Regnskabsåret vedrører 1.6.2015 til 31.5.2016. Der er er kommet 50.100 kroner ind i

kontingenter. Foreningens medlemstal stiger stille og roligt og udgør lige nu omkring 170

medlemmer ud af 250 mulige.

Den største udgiftspost er til grenindsamling, nemlig 26.975 kroner. Derudover har der

været udgifter til generalforsamlingen, skilte, hjemmesiden, gebyrer og bestyrelsesmøder.

Regnskabsåret har givet et overskud på ca. 15.000 kroner. På baggrund af dette overskud

er det i år besluttet ikke at tage betaling for spisning i forbindelse med

generalforsamlingen.

Regnskabet vedlægges dette referat.

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

Punkt 3. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der er indkommet skriftligt forslag fra et medlem om at de økonomiske midler bruges på

strandrensning i stedet for på grenindsamling, plus at der opstilles flere bænke.

Under debatten udtrykker flere medlemmer støtte til at bibeholde grenindsamlingen, og

til at bestyrelsen fortsat løbende skal vurdere hvorvidt der skal iværksættes

strandrensning. Man er meget velkommen til at gå et stykke af sandet over med en rive,

hvis der indimellem bliver for meget tang. Det bemærkes at der er mange sten i vandet i

øjeblikket, men at det skifter med vind og vejr. Det bedste middel mod det er nok

badesko. Der spørges til hvorfor grenindsamlingen er lagt om foråret. Dette skyldes at det

i tørre somre er forbundet med brandfare at have store bunker med tørre grene liggende i

området. Kassereren oplyser at der faktisk er økonomi til at indkøbe flere bænke.

Opsætningen af bænke får mange positive ord med på vejen.

Generalforsamlingen vedtager ikke at følge forslaget om at erstatte grenindsamling med

strandrensning, men bestyrelsen opfordres til at se på placering af yderligere en bænk

eller to.

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen spørger forsamlingen om kontingentet skal sættes ned på grund af

budgetoverskuddet. Det er der ikke stemning for.

Kontingent udgør derfor stadig 300 kroner årligt pr matrikel, og det skal indbetales

senest 1.oktober på konto nummer 4317 0002278545 med angivelse af

sommerhusadressen i kommentarfeltet.

Punkt 5. Vedtagelse af budget.

Kassereren fremlægger et budget hvori der bl.a. er afsat 5.000 kroner til “tiltag” i løbet af

året, det kan fx være bænke. Det budgetterede overskud er 3.000 kroner.

Det fremlagte budget vedtages af forsamlingen.

Budgettet vedlægges dette referat.

Punkt 6. Valg af bestyrelse samt suppleant.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Magnus Damsgaard (Egestien 12) som genopstiller, og

Sonja Sønksen (Skovvej 28) som ikke modtager genvalg.

På generalforsamlingen vælges nyt medlem af bestyrelsen Ian Francis (Fyrbakkevej 5).

Desuden består bestyrelsen af Tom Andersen (Bakkevej 6), Lars Jensen (Bakkevej 2) og

Bo Wormslev Rasmussen (Havvej 2).

Som suppleant vælges Sonja Sønksen (Skovvej 28).

Generalforsamlingen takker for jeres indsats, og især takkes det afgående medlem Sonja

Sønksen.

Punkt 7. Valg af revisor og revisorsuppelant.

Med tak genvælges revisor og -suppleant:

Jens Erik Larsen (Enebærvej 11) og Astrid Larsen (Egestien 12).

Punkt 8. Evt.

∙ Vejlaug

Forespørgsel til hvordan et sådant laug fungerer. Formanden oplyser at kommunen ville

skulle opkræve et vist beløb hos alle i området, og derefter ville det være laugets ansvar

at prioritere vedligeholdelsen af alle veje og stier.

Grundejerforeningen Fløden som har et sådant arrangement, kunne godt tænke sig at vi i

Fjellerup Vest ville bidrage til vedligeholdelsen af Bakkevej, da vi benytter den til at

komme ned i vores eget område. Det har vi foreløbig afvist.

Bestyrelsen vil spørge Fløden om de evt. har en bunke stabilgrus liggende til brug til

udbedring af vejene. Sådan en bunke kunne muligvis også være en mulighed for os, men

hvor skal den ligge? Den er jo ikke ligefrem forskønnende for området, tænker vi.

Formanden opfordrer til at lodsejere som evt. har plads til at have en bunke grus

liggende til fælles afbenyttelse, meget gerne må henvende sig.

HUSK at hastighed slider voldsomt på vejene, så det er endnu et argument for at holde

farten nede i området og opfordre andre til at gøre det samme.

∙ Grenindsamling

Hededanmark samler grene ind hos vores medlemmer senest fire uger efter påske, er

aftalen. Der opfordres til at vi får en fast indsamlingsuge, så vi kan regne med det år efter

år, uafhængigt af hvornår påsken ligger. Der overvejes også et fælles indsamlingssted for

grenaffald, men det frarådes dog af nogle som har forsøgt sig med denne model

andetsteds. Folk kommer med alt muligt skrammel, forlyder det.

∙ Vand

Snavset vand fra rørene har generet visse medlemmer i år. Dette skyldes okker eller alger

som flås løs når der kommer mere tryk på ved sommersæsonens start. Oplever man dette,

skal man kontakte vandværket eller vvs. En gennemskylning af hovedrørene før

højsæsonen skulle gerne finde sted hvert år, men skal der laves ekstra gennemskylninger,

er det ikke en vandudgift som skal føres på det private vandur.

Et medlem oplyser at vandværket pt ingen bestyrelse har. De har nedlagt deres poster

efter et mistillidsvotum, og der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

∙ Hærværk

Redningsposten har været udsat for hærværk.

Afslutningsvis spørges der fra et medlem i forsamlingen, om det mon er muligt at få

sendt indkomne forslag til generalforsamlingen ud på forhånd, så man kan nå at tænke

over dem?

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, dirigenten takkede for den gode

deltagelse, og dagen afsluttedes som vanligt med socialt samvær med buffet og god

stemning.

Fjellerup Strand, d. 30. juli 2016,

Bo Wormslev Rasmussen, formand Irene Callesøe, referent

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden