Generalforsamling 2015

31-10-2018

Generalforsamling 2015

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN

FJELLERUP STRAND VEST

Referat af møde den 1. august 2015

Velkomst ved foreningens formand, Bo Wormslev Rasmussen.

Valg af dirigent Karl Petersen og referent Irene Callesøe.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne, og at den er lovligt indvarslet.

1.                   Bestyrelsens beretning. Ved formanden.

•                    Veje og stier

Der har været huller i vejene visse steder på grund af regnen. Det er kommunens ansvar at holde vejene i orden, og hvis man har klager, kan man henvende sig (gerne med fotodokumentation) via hjemmesiden norddjurs.dk eller til formanden pr. e-mail. Men generelt har vejene været fine i år og der har ingen henvendelser været rettet til formanden i det forgangene år. 

•                    Grenindsamling

Der har været klager over manglende indsamling nogle steder. Formanden har kontaktet alle de klagende, og det har vist sig at nogle har troet at de var medlem af grundejerforeningen uden dog at være det. Ved en enkelt afhentning blev der kørt ind over privat grund, dette har formanden undskyld og beklaget. I er sådan tilfælde skal er selvfølgelig indhentes tilladelse først. Ellers har der været tilfredshed med indsamlingen.      

•                    Badebro

Bestyrelsen har undersøgt priser og overvejet en evt. badebros beliggenhed samt den arbejdsindsats der ville følge med, men mener ikke at det er bestyrelsens opgave at tage beslutning om så stor en udgift (200.000 kr. + vedligeholdelse). Det lægges derfor ud til generalforsamlingen at tage initiativ herom, evt. ved at nedsætte et udvalg.

•                    Ophalersted

Det samme gælder for et evt. ophalersted for både. Der er spørgsmål vedrørende hvor meget et sådant træk skal kunne trække, hvad det må koste, hvor det skal ligge, om der er ansvar forbundet med det osv.

•                    Nye medlemmer

Bestyrelsen har udarbejdet en flyer som er delt ud til alle 316 matrikler i vores område. Der er inden mødet pt 159 medlemmer enkelte er faldet fra pga. salg/overdragelser mm. og nogle er kommet til. Den omdelte flyer har give flere henvendelser. Bestyrelsen opfordrer til at alle snakker med naboerne for at hverve flere. Velkommen til dem som er til generalforsamling for første gang!

•                    Bænke

Tre nye bænke er blevet købt og sat op ved stranden. De har fået olie og bliver formodentlig grå i samme hastighed som os andre (med mindre vi giver dem olie igen). I forbindelse med opsætningen har bestyrelsen fjernet en gammel bænk som var helt forvitret.

•                    Strandrensning

Stranden har været flot i år, og det har ikke været nødvendigt med rensning for tang. For hård oprensning har tidligere vist sig ikke at være god for stranden, da tangen også er med til at holde på det fine sand som vi gerne vil have. Henne ved campingpladsen har kommunen tilsyneladende fundet en god løsning med at bruge harve. Bestyrelsen vil fortsat holde øje med behovet for strandrensning. 

•                    Bækkelund

Ruinen efter den tidligere restaurant Bækkelund som faktisk skæmmer området, er et erhvervslejemål, og kommunen kan derfor ikke gøre noget ved det. Bestyrelsen har igen haft fat i både kommune og ejer, men altså uden succes.

•                    Cykelsti

Bestyrelsen har indgået i et samarbejde i løbet af året med flere interesserede parter i området om etablering af en gennemgående cykelsti fra Fjellerup og nordvest på (som en del af Nordsøstien). Oplæg fra kommunen herom har mødt megen modstand fra berørte lodsejere. Der er indkaldt til ny høring onsdag den 5. august. Bestyrelsesmedlem Tom Andersen holder fortsat kontakt med borgerforeningen. Man kan holde sig orienteret om forløbet via hjemmesiden norddjurs.dk

•                    Beskæring

Bestyrelsen er i dialog med grundejerforeningen på Fløden om beskæring af buske ud til vejen, og også med kommunen om hvad den har ansvaret for af beskæring. Der opfordres igen til at man sørger for at beskære buske og træer på egen grund, så de ikke generer andre ved at hænge ud over vejene. Bestyrelsen minder også om at kommunen kommer og klipper ned hvis renovationen ikke kan komme til, og at regningen herfor vil blive sendt til lodsejeren. Hvis man har store træer på sin grund som er blevet lidt for store, er der andre der med succes har gået sammen naboer og fået en professionelt til at foretage dette fældningen på flere matrikler og herved fået det til en god pris.

Formanden opfordrer, som sidste år, til at snakke sammen og hjælpe hinanden. Brug hjemmen siden, skriv besked eller ring hvis der er noget bestyrelen kan hjælpe med.           

Bestyrelsens beretning godkendes.

2.                   Aflæggelse af årsregnskab. Ved kasserer Sonja Sønksen.

Kassereren gennemgår årets udgifts- og indtægtsposter og fortæller desuden at hun har brugt rigtig meget tid i år på at rykke folk for kontingent. Kassereren opfordrer derfor til at man laver en fast bankoverførsel (hun vil gerne hjælpe med det).

Reg.nr. 4317

Konto nr. 0002278545.

i reference feltet bedes adressen på sommerhuset anført.

Desuden opfordrer bestyrelsen til at man løbende opdaterer evt. ændringer i data (adresse og mailadresse fx), og at alle oplyser telefonnummer.

Regnskabet vedlægges dette referat.

Generalforsamlingen godkender regnskabet.

3.                   Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der er indkommet forslag om at bestyrelsen tager initiativ til at få gjort noget ved støvgenerne fra vejene. Debat herom:

•                    Harpiks

Der har på et stykke af Bakkevej været eksperimenteret med at sprøjte gruset med harpiks. Det menes at koster 1000 kr. for 100 meter vej. Denne løsning kræver imidlertid at kommunen finder en anden måde at vedligeholde på, end den de anvender nu, ellers ødelægger man harpikslaget. Bakkevej har indimellem været ret rædsom at køre på, så der er ikke udelt begejstring for denne mulighed.

•                    Skilte

Et par lodsejere på Skovvej har på privat initiativ sat skilte op inde på egen grund (man må nemlig ikke sætte skilte i fællesområder), hvor trafikanterne opfordres til at sænke farten for ikke at støve og af hensyn til legende børn. Tilsyneladende har skiltene haft god effekt.

•                    "Saltvogn"

Et medlem (Enebærvej 36) som arbejder i byggebranchen, foreslår at gøre som man gør hos entreprenørerne, at der køres en slags salt ("urea") ud med saltvogn. Det siges at være billigt og nemt og at holde på støvet. Det holder dog ikke ”evigt” (uger ??) det oplyses at det har/kan have en lidt speciel lugt (urin)  

Generalforsamlingen bliver enige om at give bestyrelsen mandat til at undersøge disse (og andre) muligheder, at sætte initiativer i gang, at samarbejde med kommunen og Flødens grundejerforening herom og løbende at orientere medlemmerne på hjemmesiden og på opslagstavlerne.

4.                   Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 300 kroner årligt per matrikel.

Dette vedtages.

Kontingent skal betales senest 1.oktober til foreningens konto på:

OBS. OBS. Nyt konto nr. 

Reg.nr. 4317

Konto nr. 0002278545.

i reference feltet bedes adressen på sommerhuset anført.

5.                   Vedtagelse af budget.

Kassereren fremlægger et budget som vedtages.

Budgettet vedlægges dette referat.

6.                   Valg af bestyrelse samt suppleant.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Tom Andersen (Bakkevej 6).

Lars Jensen (Bakkevej 2).

Bo Wormslev Rasmussen (Havvej 2).

Alle genopstiller og genvælges.

Suppleant Preben Trandbohus (Buen 13)

Genvælges.

Bestyrelsen består yderligere af Magnus Damsgaard (Egestien 12) og Sonja Sønksen (Skovvej 28).

Generalforsamlingen takker for det gode arbejde I gør.

7.                   Valg af revisor og revisor suppleant.

Ligeledes genvalg af revisor og -suppleant. Med tak.

Jens Erik Larsen (Enebærvej 11) og Astrid Larsen (Egestien 12).

8.                   Eventuelt.

•                    Ophalersted

Der fremsættes ønske fra et medlem om at bestyrelsen ser mere på de positive sider ved et ophalersted end på alle vanskelighederne. Formanden opfordrer medlemmer til at komme til ham med ønsker til et evt. ophalersted. Han vil også henvende sig til den tidligere formand (Kurt Svendsen) som allerede har arbejdet en del med emnet, og som må have noget materiale liggende herom. Bestyrelsen bestræber sig på at få nedsat et udvalg til at arbejde videre, således at der kan fremlægges et konkret forslag på generalforsamlingen næste år.

•                    Badebro

Ligeledes opfordrer bestyrelsen til at evt. ønsker til en badebro (beliggenhed, pasning, pris osv.) rettes til formanden med henblik på at kunne fremlægge et beslutningsforslag om endelig afklaring til næste års generalforsamling.

•                    Fælles dage

Det har været drøftet evt. at afholde fælles (arbejds-) dag et par gange om året. På stranden har man fx kunnet finde et gammelt anker + flere ituslåede både. Det kunne måske være en ide at samles om at fjerne disse.

•                    Hjemmesiden

Der er indkommet opfordring til bestyrelsen om at bruge vores hjemmeside mere: læg flere links ind, fx til fjellerupby.dk og til borgerforeningen. Bestyrelsen beklager ikke at have så god forstand på at redigere hjemmesider og efterlyser igen kompetent assistance.

•                    Dialog

Til slut opfordrer bestyrelsen til at medlemmerne går så meget i dialog med naboerne som muligt, fx inden man går i gang med ændringer på grunden som har indflydelse på andre, eller før man holder fest eller andre larmende arrangementer.

Dirigent og formand takker de fremmødte for en god generalforsamling.

Dagen afsluttes som vanligt med socialt samvær med buffet, harmonikamusik, muntre indslag og god stemning.

Fjellerup Strand den 1. august 2015,

Bo Wormslev Rasmussen, formand                                                                                         Irene Callesøe, referent

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden