Generalforsamling 2014

31-10-2018

Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Fjellerup Strand Vest Lørdag den 2. august 2014 kl. 16.30

Fældes arealet nedenfor Lyngvej.

Mødet blev indledt med velkomst ved formanden.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Karl Pedersen, Bakkevej 5, vælges og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og at bestyrelsen har sørget for at der tages referat af mødet.

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden, Bo Worm Rasmussen, Havvej 2

 Underskriftindsamling vedr. Bækkelund Bestyrelsen har været i kontakt med både Borgerforeningen og kommunen om muligheder for at få revet det misligholdte Bækkelund ned, alternativt få noget i gang på lokaliteten, men endnu er intet lykkedes. Der er heller intet kommet ud af dialog med ejeren.

 Hvervning af nye medlemmer Man er i gang med at udarbejde en flyer til omdeling.

 Vejene Det største problem ses vedr. Bakkevej gennem Fløden. Hvis det opleves slemt, anmoder formanden om at man fremsender fotodokumentation herom til ham, så han har noget at gå videre til kommunen med. Bestyrelsen samarbejder med Flødens grundejerforening om at klage over forholdene. Flødens egen bestyrelse har desuden rettet henvendelse til Flødens grundejere med en opfordring til at deres medlemmer trimmer bevoksningen ud til vejen.

 Nordsøstien Bestyrelsesmedlem Tom Andersen, Bakkevej 6, har været i kontakt med Borgerforeningen, andre berørte grundejerforeninger og campingpladserne vestpå langs kysten, som alle er interesserede i at få etableret en bedre forbindelse med cykelsti mellem Fjellerup og Hevringlejren. Norddjurs Kommune er angiveligt positivt indstillet over for initiativet.

 Hjemmesiden Hjemmesiden. www.fjellerupvest.dk er blevet opdateret med generalforsamlingsreferater, og foreningens vedtægter vil også blive lagt op. Der har op til generalforsamlingen været en inspirerende og livlig debat på mail. Hjemmesiden har en funktion som giver mulighed for debat som formanden opfordrer medlemmerne til at bruge.

2

 Strandrensning Der har ikke været foretaget strandrensning i perioden. Efter stormen i foråret har stranden været flot.

 Lugtgener Der er konstateret lugtgener omkring opsamlingstankene til spildevand som bestyrelsen vil rette henvendelse til Aqua Djurs og kommunen om.

Formanden opfordrer til sidst medlemmerne til at snakke med hinanden og hjælpe hinanden, og minder om at man er meget velkommen til at ringe eller skrive til ham.

Forsamlingen takker for bestyrelsens indsats og godkender beretningen.

3. Aflæggelse af årsregnskab v/ kassereren, Sonja Søncksen, Skovvej 28

Regnskabet er udsendt med indkaldelsen og uddeles endvidere på mødet til dem der ønsker det. Der er pt. 161 matrikler som er betalende medlemmer af denne forening. Kassereren bemærker til regnskabet at formanden har fået forhandlet et flot resultat hjem med Hededanmark vedr. grenindsamling. Regnskabet godkendes.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne

 Afvikling af grenindsamling, så man kan anvende pengene til noget andet Der foretages afstemning, og det besluttes med overvældende flertal ikke at afskaffe grenindsamlingen.

 Opfordring til at vegetationen holdes nede Der besluttes ikke noget herom, men henvises til at man kan se reglerne for beskæring af træer ud til vejene på grundejerforeningens opslagstavler, og der opfordres i øvrigt til at man tager hensyn til naboerne og snakker sammen.

 At der sker noget med Bækkelund Bestyrelsen vil fortsat være i dialog med kommunen, men der kan ikke umiddelbart ses en løsning på problemet med den skæmmende ruin.

 Strandrensning hvert år inden skolernes sommerferie / Flere strandrensninger Det besluttes at bestyrelsen fortsat løbende vurderer om og hvornår der skal foretages rensning af stranden. Formanden rejser spørgsmålet om hvilken type strandrensning man egentlig ønsker. Hans oplevelse er at en voldsom mekanisk rensning ofte gør mere skade end gavn. Der opfordres til at man en gang imellem tager en rive med til stranden og rydder et lille område. På den måde er der også stadig tang som man kan gå og finde rav og fossiler i.

3

Det er blevet bemærket at kommunens folk har været flinke til at tømme affaldsspandene på stranden hver morgen. At de somme tider er overfyldte, skyldes derfor at der er for få. Det besluttes at bestyrelsen skal henvende sig til kommunen derom og desuden lægge et kommunalt telefonnummer på foreningens hjemmeside hvortil man kan ringe og klage når spandene er overfyldte.

 Begrænsning af støjgener, evt. på bestemte tidsrum Der er enighed om at det gerne skal være rart for alle at være her. Imidlertid kan man ikke indføre regler for begrænsning af støj når grundejerforeningen kun baserer sig på frivilligt medlemskab. Der opfordres indtrængende til at man tager hensyn til de omkringboende, men også til forståelse for at mange projekter kun kan finde sted i weekenden når lodsejerne faktisk er her. En frivillig pause i brug af motoriserede redskaber mellem 12 og 14 vil være venligt, og der opfordres til at man taler med naboen om ting der evt. generer voldsomt. Måske kan arbejdet så tilrettelægges på en anden måde.

 Ophæve tilladelse til at man kan smide hundeposer i hinandens skraldepose, som nu er erstattet af spande Foreningen har på en tidligere generalforsamling tilkendegivet at man ikke har noget i mod at forbipasserende hundeejere smider hundeposer i andres skraldepose/spande. Det føler nogle medlemmer sig generet af, nu da vi hr fået spande i stedet for poser. Generalforsamlingen vedtager derfor følgende opfordring:

 Anvend altid hundeposer!

 Undlad venligst som hovedregel at benytte andres skraldespande til hundeposer, men tag dem med hjem.

 Hvis du vil undgå at forbipasserende bruger din skraldespand, sæt da et skilt på din skraldespand med fx ”hundeposer nej tak”.

 Etablering af badebro og/eller bådophalersted. Bestyrelsen arbejder videre med at undersøge mulighederne, gerne i samarbejde med Flødens grundejerforening.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på 300 kr per matrikel per år som indbetales senest den 1. oktober på konto nummer 9173 2278545. Dette godkendes af forsamlingen.

6. Vedtagelse af budget

Kassererens bemærkninger til budgettet for 2014/15 vedr. planlagte udgifter:

 Der investeres i kasser til opbevaring af foreningens to telte. Disse opbevares foreløbig hos kassereren og hos bestyrelsesmedlem Lars Jensen, Bakkevej 2.

4

 Der investeres i et antal bænke til opstilling hvor stierne kommer ned til stranden.

Disse initiativer bifaldes, og budgettet godkendes.

 Der spørges fra forsamlingen om foreningens telte kan lånes/lejes af medlemmer. Dette har bestyrelsen besluttet at de ikke kan.

7. Valg af bestyrelse samt suppleant

Magnus Damgaard, Egestien 12, og Sonja Søncksen er på valg og genvælges. Som ny suppleant vælges Preben Trandbohus, Buen 13.

8. Valg af revisor og suppleant

Jens Erik Larsen, Enebærvej 11, genvælges som revisor, og Astrid Damgaard, Egestien 12, vælges som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Der lyder en opfordring til bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at lave et arrangement med bål på stranden i forbindelse med Skt. Hans aften.

Dirigent og formand takker de fremmødte for en god generalforsamling.

Efter generalforsamlingen afholdes sommerfesten for foreningens medlemmer med familie.

Fjellerup Strand den 2. august 2014,

Bo Wormslev Rasmussen, formand Irene Callesøe, referent

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden