Generalforsamling 2013

31-10-2018

Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Fjellerup Strand Vest

Lørdag den 3. august 2013 kl. 16.30 Fælles arealet nedenfor Lyngvej.

Mødet blev indledt med velkomst ved formanden. Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Karl Petersen vælges. Konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsensberetning.

􏰀 Formanden takker bestyrelseskolleger for et godt samarbejde. Flere har måttet tage et ekstra nap, da formanden har været en del bortrejst.

􏰀 Velkommen til nye medlemmer! Medlemstallet er steget, foreningen har nu 157 medlemmer. Opfordring til at gøre opmærksom på foreningen. Der er stadig omkring 100 potentielle medlemmer.

􏰀 Grenindsamling. Der har været en del dialog med HedeDanmark, og foreningen har gennem forhandling opnået en bedre pris.

􏰀 Der er kommet informationsskabe op. De hænger på Skovvej og ved toilethuset. Der bliver løbende sat informationer i om ting, der har almen interesse for medlemmer.

􏰀 Opfordring til at beskære og fælde træer, som har en højde, som kan genere naboerne. Især skal grenene ud til vejen beskæres, ellers kommer kommunen og gør det, så skraldevognene kan komme til. Og det koster.

􏰀 Huller i vejene har ikke været så slemt i sommer, fordi det ikke har regnet noget videre. Det ville være godt, hvis man tager foto af de store huller, der opstår ud for ens egen grund og sender til bestyrelsen. Disse kan så bruges som dokumentation over for kommunen.

􏰀 Grundejerforeningen var i flere år betalende medlem af Paraplyen, en paraplyorganisation for de mange lokale foreninger, som havde til formål at få sat gode lokale initiativer i gang. Men det kom aldrig til at fungere. Borgerforeningen har til gengæld fået skabt opmærksomhed om Fjellerup, som Paraplyen ikke har formået. Det er rigtig positivt, bl.a. er der kommet ny badebro henne ved Blå Flag station, og der har været indlogeret arbejdende kunstnere fra New York hele sommeren, der har været arrangeret kronhjortetur mm., som også har været positivt

omtalt i aviserne. Hos de handlende kan man få brochurer om initiativerne.

􏰀 Strandrensning har været foretaget en enkelt gang af kommunen. De mange initiativer fra Borgerforeningen har medført en øget opmærksomhed også på

strandens udseende, og der er derfor kommet klager til kommunen over den manglende strandrensning. Strandrensning blev så sat i gang, - dvs. at kommunen har pløjet stranden op med gummiged, og det har kun gjort ondt værre. Bestyrelsen vil arbejde på, at der kommer en bedre løsning.

􏰀 Hold hunde i snor. Det er en god ide at oplyse gæster, om at det faktisk er påbudt ved lov at holde sin hund i snor, også på stranden (men ikke nødvendigvis ude i vandet). Det kan blive en særdeles dyr affære, hvis en hund angriber et andet dyr eller en person, men det vigtigste er, at man tager hensyn til andre mennesker og til de vilde dyr i området.

Kommentarer fra forsamlingen:

􏰀 Hvis grenindsamlingen kommer senere end planlagt, vil medlemmerne gerne have det at vide.

􏰀 Grenindsamlingen kommer ikke ind i bunden af Egevej. Den nye bestyrelse vil vælge en planansvarlig for grenindsamling, som vil rette henvendelse til HedeDanmark herom, for de skal hente hos alle medlemmer uanset om, de synes, de kan komme til eller ej.

􏰀 Nogle som ikke er i grundejerforeningen, får også hentet grenaffald. Bestyrelsen opfordrer til at man appellerer til ikke-medlemmer om at være med i foreningen. Det koster ikke medlemmerne ekstra, at der samles grene fra ikke-medlemmer, men selvfølgelig ville det være rimeligt, om alle var med til at betale.

􏰀 Naboer kan ikke bestemme, at man skal fælde træer, der skygger, men man kan snakke sammen om det for det gode naboskabs skyld.

Beretningen godkendes.

3. Aflæggelse af årsregnskab (udsendt til medlemmerne på forhånd)

Da kasserer Sonja Sønksen ikke kunne være til stede på generalforsamlingen, fremlagde i

hendes sted Magnus Damgård regnskabet. Som forsamlingen godkendte.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

(skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.)

Der er ikke modtaget forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med det samme kontingent: 300 kr. pr. matrikel. Dette vedtages uden bemærkninger.

Kontingentet bedes indbetalt senest d.1.12. på Bankkonto: 9173 2278545

6. Vedtagelse af budget (udsendt til medlemmerne på forhånd) Det foreslåede budget vedtages uden bemærkninger.

7. Valg af bestyrelse samt suppleant.

Følgende er på valg: Henning Jacobsen, Jens Jørgen Juul Larsen og Kurt Munch

Svendsen. Ingen af disse ønsker genvalg.

På generalforsamlingen vælges følgende nye medlemmer:

Bo Rasmussen, Havvej 2

Tom Andersen, Bakkevej 6

Lars Jensen, Bakkevej 2

Jørgen Andersen, Lyngvej 23, som suppleant

8. Valg af revisor og suppleant Genvalg til begge

9. Eventuelt

􏰀 Gøres der noget for markedsføring over for dem, som har boet her i mange år? Opfordring til den nye bestyrelse om igen, at få iværksat en lille kampagne for at opfordre alle sommerhusejere til at melde sig ind.

􏰀 Opfordring til at arbejde for at man kan hente flis igen ude på genbrugsstationen.

􏰀 Hvad sker der henne på den tidligere restaurant Bækkelund? Der er afleveret 62 underskrifter med protester over, hvordan stedet forfalder og skæmmer området, underskriftindsamlingen opfordrer ejeren til at renovere eller rykke ned! Kommunen har angiveligt fået en ret stor pose penge til at rive huse ned, der skæmmer byen, så måske sker der noget. Flere i forsamlingen skriver under på henvendelsen.

TAK og klapsalver til den afgående bestyrelse!

Efter generalforsamlingen afholdes sommerfesten for foreningens medlemmer med familie.

Seneste kommentarer

16.10 | 12:25

Hej Steen, jeg sender din besked videre til kassereren 👍
Madsen

16.10 | 12:07

Hej !
Jeg er nylig blevet den glade ejer af Bakkevej 4 og vil nu gerne være medlem af grundejerforeningen.
Mvh
Steen Pedersen
Bakken 6, 8382 Hinnerup
Tlf : 26355260
E-mail : steenrp@webspeed.dk

17.06 | 13:09

Hej Michael, jeg kan kun henvise til Fjellerup guiden der er husstandsomdelt i området, der er der en fin liste med håndværkere osv.

17.06 | 13:06

Hej Michael, nej grundejerforeningen har ikke tilknyttet nogen service hvad det angår.

Del siden